Launch of the Gao Fu - Bank of Weifang partnership, August 2011 - pacificislandaffairs
Launch of the Gao Fu - Bank of Weifang partnership, from right to left Mr Shi Yuefeng, Chairman, Bank of Weifang; Mr Xia Fangchen, Vice Mayor, Weifang; Mr Richard Marles; Mr Geoffrey Ross, Chairman, Gao Fu; Mr Trevor Holloway, Counsellor, Australian Embassy, Beijing.

Launch of the Gao Fu - Bank of Weifang partnership, from right to left Mr Shi Yuefeng, Chairman, Bank of Weifang; Mr Xia Fangchen, Vice Mayor, Weifang; Mr Richard Marles; Mr Geoffrey Ross, Chairman, Gao Fu; Mr Trevor Holloway, Counsellor, Australian Embassy, Beijing.